Policy

Här kan man läsa om vår miljö-, kvalitets- samt etiskapolicy.

Miljöpolicy

Vi skall:

Utföra service samt installationer på ett sådant sätt att vi minimerar våran miljöpåverkan

Minska vår förbrukning av drivmedel samt elektricitet

Avfallssortera

I största möjliga mån välja miljövänliga produkter

Följa rådande lagar och förordningar

Ha minst 50% miljöbilar i våran bilpool

Miljöansvarig:

Christian Backman

christian@antifuktab.se

031-220406

Kvalitetspolicy

Vi skall:

Uppfylla lagar och myndighetskrav

Leverera produkter och tjänster i förväntad kvalitet och inom rimlig tid

Arbeta efter ”nollfelsprincipen”

Ha hög kundnöjdhet samt en god kundkontakt

Ha samtliga certifikat som krävs för vår verksamhet

Ha en god relation till leverantörer och kunder för en snabb och god produktutveckling

 

Kvalitetsansvarig:

Christian Backman

christian@antifuktab.se

031-220406

Etisk Policy

Vi skall jobba aktivt för att vår verksamhet skall ske på ett lagligt, rättvist samt acceptabelt sätt, där vi ger lika möjligheter oavsett kön, religion, ålder, sexuell läggning eller funktions hinder.

All typ av diskriminering är oacceptabel detta säkerställs genom kontinuerliga medarbetarsamtal samt en öppen dialog inom företaget.

Vi skall erbjuda en arbetsplats som värnar om medarbetarnas hälsa fysisk och psykisk, trivsel samt utveckling. Detta skall säkerställas genom regelbundna samtal med samtliga inom företaget.

Vi tolererar ingen form av barnarbete eller arbete genom tvång eller hot om tvång. Barn får ej utföra arbete som kan skada dessa eller hindrar barnets utbildning

Vi tillåter inte någon form av bestickning eller mutor.

Vi skall därför jobba aktivt för att motverka detta samt korruption och jobba aktivt för ett starkt förtroende för vår verksamhet.

Samtliga dessa grundpelare gäller både oss samt våra leverantörer och skall säkerställas genom god kommunikation, öppenhet samt viss kontroll.

 

Ansvarig för det etiska arbetet

Christian Backman

chrisitan@antifuktab.se

031-220406